Spark-Tech Diagnostyka – informacje dla pacjenta

Informacje dla pacjenta, prawa pacjenta

Drodzy Pacjenci,
Spark-Tech Diagnostyka informuje swoich o Waszych prawach oraz podaje podstawowe informacje organizacyjne.
Informacje są również dostępne do pobrania w formie dokumentu pdf po skorzystaniu z przycisku poniżej (w dolnej części niniejszej podstrony).

Prawa pacjenta określają zapisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pełna treść ustawy jest dostępna na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta: https://www.gov.pl/web/rpp
oraz w wersji tradycyjnej (papierowej) do wglądu w biurze Spark-Tech Diagnostyka.

Pacjent ma prawo do:
• świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
• informacji o stanie swojego zdrowia,
• zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych, a w szczególności dotyczących stanu jego zdrowia,
• wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie świadczeń,
• zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
• poszanowania intymności i godności, w szczególności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych,
• dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
• zgłoszenia sprzeciwy wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
• poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Jeśli Pacjent stwierdzi, że jego prawa zostały złamane, to może złożyć skargę w dowolnej formie:

1. pisemnie – na adres: SPARK-TECH Sp. z o.o. Rynek Główny 28 31-010 Kraków
2. drogą elektroniczną – na adres e-mail: office@spark-tech.eu
3. telefonicznie – pod nr telefonu: +48 123110032

Pacjent może złożyć skargę również osobiście – Kierownik Laboratorium przyjmuje pacjentów w sprawie skarg w poniedziałek w godzinach 10: 30 do 11:30

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych – Panem Tomaszem Szczepanikiem

1. drogą mailową, pisząc na adres: iod@spark-tech.eu
2. drogą listowną, pisząc na adres siedziby Administratora: SPARK-TECH Sp. z o.o. Rynek Główny 2831-010 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,

Pacjent ma prawo złożyć również skargę do Rzecznika Praw Pacjenta :
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
bezpłatna infolinia : 0 800 190 590